Η Διαχείριση του Χρόνου και του Εργασιακού Άγχους για Άμεση Προσωπική Βελτίωση.

Διάρκεια 3 Ώρες

Ανάγκη Κατάρτισης: Το  Mind Mapping είναι ένα σύγχρονο εργαλείο Διαχείρισης  του Χρόνου  το οποίο δίνει την δυνατότητα αποτελεσματικής και παραστατικής καταγραφής δεδομένων  (recording thinks in a mindful, visual way).Βοηθά στην οργάνωση των σκέψεων ,ιδεών, χρόνου και δραστηριοτήτων δημιουργώντας, εκτός των άλλων και τις προϋποθέσεις εκκόλαψης νέων ιδεών   

Στόχοι Κατάρτισης : Oι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση :

1.Να γνωρίζουν τις αρχές, τα σύγχρονα εργαλεία του Mind Mapping και τις τεχνικές καλής διαχείρισης και εξοικονόμησης του Χρόνου

2 .Να αναγνωρίζουν τους ¨στόχους- κλειδιά¨, να δημιουργούν προτεραιότητες και να αναθέτουν αποτελεσματικά

3.Να οργανώνουν τον εαυτό τους και να χρησιμοποιούν /προγραμματίζουν τον χρόνο αποτελεσματικά

4. Να αποφεύγουν διακοπές και να εργάζονται κάτω από πίεση.

 

Περιγραφή Υποψηφίων για Συμμετοχή: Το σεμινάριο απευθύνεται σε διευθυντές ,τμηματάρχες και διοικητικά στελέχη όλων των λειτουργικών τμημάτων της επιχείρησης ως και εργαζόμενους πρώτης γραμμής και κάθε ειδικότητας.

 

Μέθοδοι και Τεχνικές Κατάρτισης :

Εργασία σε Ομάδες  Παιγνίδι  Ρόλων από τους συμμετέχοντες για εμπέδωση των θεματικών ενοτήτων.

Καταιγισμός ιδεών.

 

Πιστοποίηση Κατάρτισης :    Θα γίνει απονομή Πιστοποιητικού Κατάρτισης για όσους από  τους συμμετέχοντες θα έχουν συμπληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα                                                                                                                                           

Περιεχόμενο Κατάρτισης :

Tα προβλήματα της κακής διαχείρισης του χρόνου

-Η ανάγκη αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας -Οι ενδείξεις κακής διαχείρισης του χρόνου και οι τρόποι βελτίωσης-Τα στάδια ελέγχου.

Καθορισμός στόχων-Προγραμματισμός

-Στόχοι και Προγραμματισμός -Στάδια καθημερινού προγραμματισμού -Συσχετίζοντας τους στόχους με τον χρόνο-Δραστηριότητες και χρόνος.

 

Αντιμετώπιση “Χρονοφάγων”

-Αποδιοργάνωση .Αναβλητικότητα -Έλλειψη ενδιαφέροντος, κόπωση/εξάντληση -Έλλειψη προγραμματισμού και ανάθεσης εργασιών και εξουσιών -Σπατάλη χρόνου στο τηλέφωνο -Επισκέπτες ,Συναντήσεις , ελλιπές σύστημα  αρχειοθέτησης.

 

Η σημασία και η χρήση των εργαλείων του Mind Mapping                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


Description: Το Mind Mapping είναι ένα σύγχρονο εργαλείο Διαχείρισης του Χρόνου το οποίο δίνει την δυνατότητα αποτελεσματικής και παραστατικής καταγραφής δεδομένων (recording thinks in a mindful, visual way).Βοηθά στην οργάνωση των σκέψεων ,ιδεών, χρόνου και δραστηριοτήτων δημιουργώντας, εκτός των άλλων και τις προϋποθέσεις εκκόλαψης νέων ιδεών