Διεύθυνση, Υποκίνηση και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία μιας επιχείρησης είναι το Ανθρώπινο Δυναμικό της. Είναι επομένως αναγκαίο τα στελέχη μιας επιχείρησης να αναπτύξουν τις απαιτούμενες δεξιότητες και τις κατάλληλες συμπεριφορές, σε ένα πνεύμα ομαδικότητας, προκειμένου να υλοποιηθούν με επιτυχία οι στρατηγικοί στόχοι του οργανισμού. Ιδιαίτερα σε εποχές καθημερινών δραματικών αλλαγών, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα τα καλύτερα δυνατά επίπεδα ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας, με αποτέλεσμα την συνεχή αύξηση της παραγωγικότητας.

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Με την διεκπεραίωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα πρέπει:
1. Να αντιμετωπίζουν η να προβλέπουν τις αιτίες των εργασιακών συγκρούσεων.
2. Να διαμορφώνουν το κατάλληλο εργασιακό κλίμα, χωρίς άγχη και συγκρούσεις και με κατανόηση των ανθρωπίνων προβλημάτων και δυνατοτήτων.
3. Να έχουν την δυνατότητα καθοδήγησης της ομάδας που προΐστανται ώστε να αναλαμβάνει ευθύνες και να δίνει τις κατάλληλες λύσεις.
4. Να αναπτύσσουν την ομάδα ώστε να έχει αυτοπεποίθηση, κίνητρα, στόχους και όραμα.
5. Να καθοδηγούν αποτελεσματικά το ανθρώπινο δυναμικό της ομάδας η του τμήματος τους ώστε να κάνει σωστά την δουλειά του και να πετυχαίνει τους στόχους του σε πνεύμα ομαδικότητας και αποτελεσματικής επικοινωνίας.
6. Να τοποθετούν αποτελεσματικούς στόχους που να είναι συνδεδεμένοι με του εταιρικούς στόχους ανάπτυξης.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διάλεξη /συζήτηση. Εργασία σε ομάδες. Υπόδυση ρόλων από τους συμμετέχοντες για εμπέδωση των θεματικών ενοτήτων του προγράμματος. Καταιγισμός Ιδεών.

Πιστοποίηση Κατάρτισης
Θα δοθούν Πιστοποιητικά Επιτυχούς Κατάρτισης σε αυτούς που θα συμπληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα.

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 29 Μαρτίου 2019
Ώρες διεξαγωγής: 8:30 – 16:45
Τόπος διεξαγωγής: Europa Plaza Hotel

Κόστος: € 119.00 (Συμπ. €ΦΠΑ)-Σημείωση: Αρχικό κόστος € 200,00 Χ19% ΦΠΑ=€238,00-Επιχορήγηση ΑνΑΔ €119,00= Τελικό κόστος συμμετοχής € 119,00

Εισηγητής: Γιώργος Δημητριάδης CMC MBA FBIM

 


29 Μαρτίου 2019

Presented by: George Demetriades (CV)

Duration: 08:30 AM - 16:45 PM

Address: Europa Plaza Hotel 13 Alkeou Street, Nicosia 1311