Η Διαχείριση του Χρόνου & του Άγχους στο Χώρο Εργασίας

Το σεμινάριο αυτό, τύπου Workshop, θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες, να βελτιώσουν άμεσα τις ικανότητες τους όσον αφορά την αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου(Time Management) ως και του Άγχους (Stress Management) στο χώρο Εργασίας, με την εκτενή χρήση των τεχνικών Mind Mapping. Το Mind Mapping είναι ένα σύγχρονο εργαλείο Διαχείρισης του Χρόνου και της Αναβλητικότητας. Δίνει την δυνατότητα αποτελεσματικής και παραστατικής καταγραφής δεδομένων (recording thinks in a mindful & visual way). Βοηθά στην οργάνωση των σκέψεων, ιδεών, χρόνου και δραστηριοτήτων δημιουργώντας, εκτός των άλλων και τις προϋποθέσεις εκκόλαψης νέων ιδεών.

Στόχοι Κατάρτισης:

Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

1. Να γνωρίζουν τις αρχές, τα σύγχρονα εργαλεία του Mind Mapping και τις τεχνικές καλής διαχείρισης και εξοικονόμησης του Χρόνου.

2. Να αναγνωρίζουν τους “στόχους – κλειδιά”, να δημιουργούν προτεραιότητες, αναθέτοντας  και εκχωρώντας εργασίες και τομείς ευθυνών στο Ανθρώπινο Δυναμικό.

3. Να οργανώνουν τον εαυτό τους και να χρησιμοποιούν / προγραμματίζουν τον χρόνο αποτελεσματικά, περιορίζοντας ταυτόχρονα τις τάσεις αναβλητικότητας.

4. Να εφαρμόζουν τις κατάλληλες τεχνικές για περιορισμό του προσωπικού και επαγγελματικού Stress.

5. Να μπορούν να εργάζονται κάτω από πίεση, αποφεύγοντας ταυτόχρονα το εργασιακό στρές.

 

Μέθοδοι και Τεχνικές Κατάρτισης: Εργασία σε Ομάδες. Παιγνίδι ρόλων από τους συμμετέχοντες, για εμπέδωση των θεματικών ενοτήτων. Καταιγισμός ιδεών.

 

Πιστοποίηση Κατάρτισης: Θα γίνει απονομή Πιστοποιητικού Κατάρτισης

 

Περιεχόμενο Κατάρτισης:

A. Tα προβλήματα της κακής διαχείρισης του χρόνου

Η ανάγκη αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας. Οι ενδείξεις κακής διαχείρισης του χρόνου και οι τρόποι βελτίωσης. Τα στάδια ελέγχου.

Β. Η σημασία και η χρήση των εργαλείων του Mind Mapping

Γ. Καθορισμός στόχων – Προγραμματισμός

Στόχοι και Προγραμματισμός. Στάδια καθημερινού προγραμματισμού. Συσχετίζοντας τους στόχους με τον χρόνο. Δραστηριότητες και χρόνος.

Δ. Αντιμετώπιση “Χρονοφάγων”

Αποδιοργάνωση. Αναβλητικότητα. Έλλειψη ενδιαφέροντος, κόπωση / εξάντληση. Έλλειψη προγραμματισμού και ανάθεσης εργασιών και εξουσιών. Σπατάλη χρόνου στο τηλέφωνο. Επισκέπτες. Συναντήσεις. Ελλιπές σύστημα αρχειοθέτησης.

Ε. Τεχνικές θωράκισης για περιορισμό του άγχους.

 

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 9 Απριλίου 2019

 

Ώρες διεξαγωγής: 9:00-16:00

Τόπος διεξαγωγής: Εκπαιδευτικό Κέντρο Planet Interactive (Mιχαλακοπούλου 12-1075)

Κόστος: € 50,00 +9,50 ΦΠΑ (Αρχικό Κόστος €200,00-€150,00 Επιχορήγηση απο την Planet Interactive Academy= €50,00)

Στοιχεία Επικοινωνίας: Τ 22 460622, Κ 99 475620 Email [email protected]

For Registration: www.planetinteractive.com.cy/contact-us


9 Απριλίου 2019

Presented by: George A Demetriades (CV)

Duration: 9:00-16:00

Address: A Michalakopoulou 12 TT 1075 Suite 302 Planet Training Center