Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ,Ομαδική Εργασία & Επικοινωνία

Διάρκεια 7 Ώρες

 

Aνάγκη Κατάρτισης:  Η δυνατότητα αποτελεσματικής διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού, με την ταυτόχρονη προώθηση της ομαδικότητας και επικοινωνίας, είναι από τα βασικά στοιχεία τα οποία οδηγούν  σε συνεχή ανάπτυξη μια Επιχείρησης η ενός Οργανισμού.

 

Στόχοι Κατάρτισης : Με την διεκπεραίωση του  σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα πρέπει:                                                              

1.Να αντιμετωπίζουν η να προβλέπουν τις αιτίες των εργασιακών συγκρούσεων

2.Να διαμορφώνουν το κατάλληλο εργασιακό κλίμα χωρίς άγχη και συγκρούσεις και με κατανόηση των ανθρωπίνων προβλημάτων και δυνατοτήτων

3.Να έχουν την δυνατότητα καθοδήγησης της ομάδας που προΐστανται ώστε να αναλαμβάνει ευθύνες και να δίδει τις κατάλληλες λύσεις

4.Να τοποθετούν αποτελεσματικούς στόχους που να είναι συνδεδεμένοι με τους εταιρικούς στόχους ανάπτυξης.

 

Περιγραφή Υποψηφίων για Συμμετοχή: Το σεμινάριο απευθύνεται σε Διευθυντές ,Τμηματάρχες και Διοικητικά Στελέχη όλων των λειτουργικών τμημάτων επιχειρήσεων και οργανισμών

 

Μέθοδοι και Τεχνικές Κατάρτισης : Διάλεξη/Διαδραστική συζήτηση. Εργασία σε Ομάδες ,Μέθοδος Χιονοστιβάδας. Καταιγισμός Ιδεών

 

Πιστοποίηση Κατάρτισης : Θα γίνει απονομή Πιστοποιητικού Κατάρτισης για όσους από  τους συμμετέχοντες θα έχουν συμπληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα.

 

Περιεχόμενο Κατάρτισης :

  • Οι κρίσιμοι παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγικότητα ενός Οργανισμού
  • Τ α χαρακτηριστικά τω επιτυχημένων Επιχειρήσεων /Οργανισμών
  • Τι θα πρέπει να χαρακτηρίζει μια επιτυχημένη Ομάδα και ποία τα πέντε στοιχεία τα οποία οδηγούν μια Ομάδα σε μειωμένα αποτελέσματα.(Five reasons of dysfunctions)
  • Tι είναι οι Μέθοδοι Εργασίας και πώς αυτοί μπορούν να βελτιώσουν τις διαδικασίες για αύξηση της παραγωγικότητας.
  • Η Διεύθυνση με Στόχους (ΜΒΟ)-Οι στόχοι πρέπει να είναι S.M.A.R.T-Oι Κύκλοι Ποιότητας
  • Ο Μάνατζερ της Απόδοσης- Υποκίνηση-
  • Οι σύγχρονες τεχνικές Διεύθυνσης Προσωπικού-Η Ομαδικότητα στην Εργασία
  • Τα πλεονεκτήματα της Αποτελεσματικής Επικοινωνίας

 


Description: Η δυνατότητα αποτελεσματικής διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού, με την ταυτόχρονη προώθηση της ομαδικότητας και επικοινωνίας, είναι από τα βασικά στοιχεία τα οποία οδηγούν σε συνεχή ανάπτυξη μια Επιχείρησης η ενός Οργανισμού.