Πρακτικές Διεύθυνσης και Διαχείρισης Κινδύνων” Management Practices& Risk Management

Διάρκεια 14 Ώρες

Aνάγκη Κατάρτισης: Λαμβάνοντας υπόψη το σύγχρονο Οικονομικό περιβάλλον, τις μεγάλες αλλαγές της τεχνολογίας, αλλά και τον μεγάλο ανταγωνισμό, θα πρέπει τα διευθυντικά στελέχη μίας επιχείρησης να αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες, για να μπορούν να διαχειριστούν με επιτυχία τις πιο πάνω προκλήσεις.

 

Στόχοι: Με την διεκπεραίωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν.                                                         

1.Να εφαρμόζουν με αποτελεσματικότητα τις διαδικασίες του προγραμματισμού εργασιών και συντονισμού των διαφόρων τμημάτων της επιχείρησης.

2.Να εξασκούν τους κατάλληλους ελέγχους όσον αφορά την ορθή χρήση των πόρων της επιχείρησης

3.Να μπορούν να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τις μεθόδους και τεχνικές υποκίνησης ανθρώπινου δυναμικού και να αναπτύσσουν ηγετικές ικανότητες.

4.Να μπορούν να διαχειρίζονται τους κινδύνους σε περιόδους κρίσεων

5.Να αντιλαμβάνονται την σημασία του στρατηγικού επιχειρηματικού πλάνου σαν εργαλείο προσαρμογής και αποτελεσματικής αντιμετώπισης οικονομικών κρίσεων.

 

Περιγραφή Υποψηφίων για Συμμετοχή: Το σεμινάριο απευθύνεται σε διευθυντές ,τμηματάρχες και διοικητικά στελέχη όλων των λειτουργικών τμημάτων της επιχείρησης

 

Μέθοδοι και Τεχνικές Κατάρτισης :

Εργασία σε Ομάδες.

Υπόδηση ρόλων από τους συμμετέχοντες για εμπέδωση των θεματικών ενοτήτων.

Καταιγισμός ιδεών.

 

Πιστοποίηση Κατάρτισης : Θα γίνει απονομή Πιστοποιητικού Κατάρτισης για όσους από  τους συμμετέχοντες, θα έχουν συμπληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα

 

Περιεχόμενο Κατάρτισης :

  • Τα βασικά χαρακτηριστικά μια επιτυχημένης επιχείρησης-Ο ρόλος του Διευθυντή σε περιόδους Κρίσεων -Το μέλλον ανήκει στο Μάνατζερ που τολμά
  • Τα επτά σημαντικά βήματα ανασχεδιασμού της επιχειρηματικής δραστηριότητας(ΑΕΔ)
  • Οι τέσσερεις Βασικές Διευθυντικές Λειτουργίες-Οργάνωση-Προγραμματισμός -Έλεγχος -Υποκίνηση
  • Τα 9 Βήματα του Επιχειρηματικού Στρατηγικού Σχεδιασμού
  • Workshop χάραξης Στρατηγικών Ανάπτυξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ,σε περιόδους κρίσεων

Description: Λαμβάνοντας υπόψη το σύγχρονο Οικονομικό περιβάλλον, τις μεγάλες αλλαγές της τεχνολογίας, αλλά και τον μεγάλο ανταγωνισμό, θα πρέπει τα διευθυντικά στελέχη μίας επιχείρησης να αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες, για να μπορούν να διαχειριστούν με επιτυχία τις πιο πάνω προκλήσεις.