Τεχνικές Ανάπτυξης Αποτελεσματικής Ηγετικής Ικανότητας (Effective Leadership)

Διάρκεια 7 Ώρες       

 

Aνάγκη Κατάρτισης : Ο σκοπός του προγράμματος είναι η μύηση των συμμετασχόντων στην φιλοσοφία και τις αρχές της Αποτελεσματικής Ηγεσίας, ενέργεια που συμβάλλει στην περαιτέρω αποτελεσματικότητα των τμημάτων τους αλλά και της επιχείρησης γενικότερα.

                                                                          

Στόχοι: Με την διεκπεραίωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να :                       

1.Αποκτήσουν γνώσεις και τεχνικές σε θέματα ηγεσίας, ιδιαίτερα στους τομείς Προγραμματισμού, Ελέγχου, Στελέχωσης, Υποκίνησης  και Συντονισμού.

2.Να εμπνευστούν για ουσιαστικές, θετικές αλλαγές στην επαγγελματική τους στάση και συμπεριφορά

3.Να αναπτύξουν στο μέγιστο τις δυνατότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και υποκίνησης.                                                                                                                              

 

Περιγραφή Υποψηφίων για Συμμετοχή: Το Σεμινάριο Απευθύνεται: Σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη αλλά και Διευθυντές και Προϊσταμένους Τμημάτων και Επιχειρησιακών Μονάδων                                                                                                                                                                                

Μέθοδοι και Τεχνικές Κατάρτισης : Διάλεξη/Διαδραστική συζήτηση. Εργασία σε Ομάδες. Καταιγισμός Ιδεών .Μελέτη Περίπτωσης. Μέθοδος Χιονοστιβάδας                                                                                                                                                             

Πιστοποίηση Κατάρτισης : Θα γίνει απονομή Πιστοποιητικού Κατάρτισης για όσους συμπληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα.

 

Περιεχόμενο Κατάρτισης  :

  • Τα χαρακτηριστικά και ο ρόλος του Ηγέτη
  • Ο ρόλος του Σύγχρονου Διευθυντή και οι Αρχές του Σύγχρονου Μάνατζμεντ
  • Οι τεχνικές αποτελεσματικής επικοινωνίας
  • Οι τεχνικές της πειστικής μεταφοράς επιχειρημάτων
  • Ο αποτελεσματικός συντονισμός των τμημάτων της επιχείρησης
  • Οι αποτελεσματικές τεχνικές επίλυσης προβλημάτων
  • Τα 10 σύγχρονα Τέστ διευθυντικού συντονισμού
  • Οι τεχνικές υποκίνησης και ενδυνάμωσης του Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού ηγέτη.

Ανάπτυξη δημιουργικής και καινοτόμου σκέψης σαν βασικό χαρακτηριστικό του Σύγχρονου Ενορατικού Ηγέτη


Description: Ο σκοπός του προγράμματος είναι η μύηση των συμμετασχόντων στην φιλοσοφία και τις αρχές της Αποτελεσματικής Ηγεσίας, ενέργεια που συμβάλλει στην περαιτέρω αποτελεσματικότητα των τμημάτων τους αλλά και της επιχείρησης γενικότερα.