Τεχνικές Αποτελεσματικών Πωλήσεων

Διάρκεια 7 Ώρες

Aνάγκη Κατάρτισης:  Οι συνεχείς αλλαγές στην αγορά από την παρουσία νέων προϊόντων, νέων ανταγωνιστών και η συνεχής αλλαγή της  τεχνολογίας, δημιουργούν την άμεση ανάγκη επιμόρφωσης των στελεχών της επιχείρησης, με όλες εκείνες τις δεξιότητες που είναι αναγκαίες για πιο αποτελεσματικές πωλήσεις .

                

Στόχοι: Με την συμπλήρωση του Προγράμματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει:                                                                 

1.Να έχουν πλήρη επίγνωση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα πρέπει να έχει ο σύγχρονος πωλητής καριέρας

2.Να έχουν αποκτήσει τέτοιες δεξιότητες που να μπορούν να αντιμετωπίζουν και να παρέρχονται τυχόν αντιστάσεις πελατών κατά την διαδικασία της πώλησης

3.Να θέτουν ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους χρονικά τοποθετημένους ,σε συνεργασία με άλλα τμήματα της εταιρείας και να εργάζονται συστηματικά για την επίτευξη τους.

Περιγραφή Υποψηφίων για Συμμετοχή: Στελέχη του Τμήματος Μάρκετινγκ/Πωλήσεων

Μέθοδοι και Τεχνικές Κατάρτισης : Εργασία σε Ομάδες, Καταιγισμός Ιδεών, Υπόδηση ρόλων

Πιστοποίηση Κατάρτισης :  Θα γίνει απονομή Πιστοποιητικού Κατάρτισης για όσους από  τους συμμετέχοντες θα έχουν συμπληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα

 

Περιεχόμενο Κατάρτισης :

  • H διαφορετικότητα την οποία πρέπει να αναπτύξει η επιχείρηση για επαναλαμβανόμενες πωλήσεις
  • Η στιγμή της αλήθειας και πως επιτυγχάνουμε την μεγιστοποίηση της εξυπηρέτησης του πελάτη
  • Η ψυχολογία του σημερινού αγοραστή και οι μέθοδοι της αποτελεσματικής προσέλκυσης πελατών
  • Η προσωπικότητα και οι δεξιότητες που πρέπει να κατέχει ο επιτυχημένος πωλητής.
  • Ο ρόλος της σωστής επικοινωνίας-Οι μορφές επικοινωνίας
  • Τ α στάδια ολοκλήρωσης μιας επιτυχημένης πώλησης
  • Δεξιότητες υπέρβασης αντιρρήσεων-Η ενθάρρυνση και υποκίνηση του πελάτη-Η αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων -Τα παράπονα είναι ευλογία-
  • Η σημασία της άψογης εξυπηρέτησης πριν και μετά την πώληση

Description: Οι συνεχείς αλλαγές στην αγορά από την παρουσία νέων προϊόντων, νέων ανταγωνιστών και η συνεχής αλλαγή της τεχνολογίας, δημιουργούν την άμεση ανάγκη επιμόρφωσης των στελεχών της επιχείρησης, με όλες εκείνες τις δεξιότητες που είναι αναγκαίες για πιο αποτελεσματικές πωλήσεις .